فهرست مطالب مندرج در برنامه آموزش دزدگیر اماکن

1 – دستگاه مرکزی و
متعلقات آن
2 – انواع دستگاه مرکزی
3 – دستگاه کلاسیک
4 – نصب دستگاه
5 - ترمینال های دستگاه
6 – مـحل نصب SPEAKER
7 – فرق آژیر و بلندگو
8 - زون های N.C و N.O
9 - شاسی LRN
10- دیپ سوئیچ های دستگاه
11- راهنـمای برنامه ریزی
12- تنظیم مدت آژیر
13- هشدار قطع برق
14- زون 24 ساعته
15- تک آژیر
16- دینگ دانگ
17- کارائی دکمه های کنتـرل
18- چراغ های نـمایشگر
19- کددهی ریموت ها
20- حذف هـمه ریموت ها
21- مگنت و مـحل نصب آن
22- سنسور لرزشی یا ضربه سنج
23- چشم و مـحل نصب آن
24- توصیه هایی در رابه با نصب چشم
25- قابلیت تـحریک شـماری
26- انتخاب خروجی چشم
27- تنظیم مـحدوده حساسیت چشمی
28- طریقه نصب چشم
29- سری کردن چشم ها و سنسورهای N.C
30- TAMPER چشم
31- سنسور دود
32- موازی کردن سنسورهای N.C و N.O
33- عیب یابی سنسور دود
34- دستگاه تلفن کننده و طریقه نصب آن
35- وارد کردن شـماره تلفن ها
36- مشاهده شـماره های وارد شده
37- پاک کردن یک حافظه
38- انتخاب نوع صدای آژیر
39- پخش صدای آژیر انتخاب شده
40- حالت های تـحریک
41- آزمایش آلارم
42- حافظـه آلارم
43- نکاتی برای کسب نتیجه بهتـر
44- دسـتگاه تلفن کننده سـخنگو
45- ضبط و پخـش پیام ضـبط شـده
46- حـالت تـحـریـک
47- نکات قابل توجه
48- نکاتی برای کسب نتیجه بهتـر
49- دستگاه مارشال
50- ترمینال ها
51- فیوزها و L.E.D
52- تامپر TAMPER
53- دیپ سـوئیچ ها
54- دادن کد به ریموت های جدید
55- دکمه های ریموت
56- نـحوه پاک کردن ریموت ها
57- دسـتگاه سنبات
58- تـرمـیـنال ها
59- دیپ سـوئیچ ها
60- ریموت کنتـرل
61- عـیـب یـابـی سیستم دزدگیر اماکن