آیفون تصویرهای جدید با تکنولوژی ای پی IP
این آیفون تصویری ها به جای کابل معمولی از کابل شبکه برای ارتباط بین واحد ها استفاده میشود کیفیت تصویر در این حالت خیلی خوب میباشد و به راحتی توسط سویچ میتوانید از مصرف کابل اضافی جلوگیری کنید.
ولی آموزش آیفون تصویری که در سایت وجود دارد با آیفون تصویری دیجیتال است آیفون تصویری دیجیتال مصرف کابلش از ای پی کمتر است


آیفون تصویری ای پی