p l c چيست ؟
سیستم Power Line Carrier یا (p.l.c) یكی از شیوه های نوین انتقال داده می باشد.
توسعه منابع تولید،‌ انتقال و توزیع ا نرژی الكتریكی،‌نیاز مبرمی به وود یك شبكه مخابراتی بین نقاط كلیدی سیستم برق رسانی مثل مراكز تولید، تبدیل ، تصمیم گیری و توزیع كه اكثراً‌در فواصل دور از هم واقع شده اند را بوجود آورده است. از خطوط انتقال امواج فركانس بالای حامل اطلاعات در سیستم های مخابراتی استفاده نموده . سیستمی كه برای این گونه انتقال اطلاعات مورد استفاده قرار می گیرد را ابزار" انتقال موج حامل ا طلاعات بر روی سیستم فشار قوی" یا PLC می نامند.
موارد زیر ضرورت ایجاد یك شبكه مخابراتی PLC را بوضوح روشن می نماید:
1) شبكه های مخابرایت عمومی جوابگوی نیاز های ارتباطی جهت بهره برداری موثر از شبكه فشار قوی نمی باشد.
2) تبادل اطلاعات بین مراكز دیسپاچینگ و سایر پست ها توسط یك شبكه مخابراتی مطمئن و اختصاصی ، از ضروریات اینگونه مراكز می باشد.
3) با استفاده از شبكه جامع مخابراتی ، پست ها می توانند به تجهیزات حفاظتی مجهز گردند كه باعث قابلیت اعتماد بیشتر و بهره برداری موثر تر از شبكه می گردد.
4) عدم وجود یك شبكه مخابراتی ا ختصاصی ،‌ضعف ارتباط از طریق شبكه مخابراتی شركت مخابرات، عدم دسترسی اكثر پست های واقع در خارج شهر به خطوط ا رتباطی PTT مشكلاتی هستند كه در صورت وجود یكش بكه مخابراتی مطمئن برطرف گشته و امكان بهره بردای موثرتر از شبكه را ایجاد می كند.
با توجه به نكات فوق جهت مرتفع نمودن اشكالات ذكر شده و بهره برداری بهتر از شبكه ، می توان با استفاده از سیستم های PLC چنین شبكه های مخابراتی را برای استفاده در شبكه های برق رسانی طراحی نمود. استفاده از PLC به جای سایر سیستم های ارتباطی نظیر كابل تلفنی، امواج رادیویی و مایكروویو و … دارای مزایایی می باشد كه عبارتند از :
1- به علت ناچیز بودن افت سیگنال حامل اطلاعات در هر كیلومتر ، مراكز تولید و توزیع انرژی الكتریكی كه معمولا در فواصل دوری از یكدیگر واقعند را می توان مستقیماً توسط كانال های PLC بدون استفاده از تكرار كننده به یكدیگر مرتبط ساخت.
2- خطوط انتقال فشار قوی كه ارتباطات PLC توسط آنها صورت می گیرد ،‌موجود بوده و احتیاج به سرمایه گذاری مجدد برای ایجاد محیط مخابراتی نیست. به علاوه در شرایط متغیر آب و هوایی مصونیت ارتباط PLC در مقایسه با ارتباطات رادیویی بیشتر می باشد.
3- دستگاه های فرستنده و گیرنده PLC از درجه اطمینان بالایی برخوردار می باشند.
4- شبكه مخابراتی كه لوازم مدیریت برای كنترل و بهره برداری شبكه فشار قوی می باشد بطور اختصاصی تنها در اختیار شركت برق منطقه ایی قرار خواهد گرفت .
5- سیستم های تلفنی PLC از شبكه تلفنی شركت مخابرات مجزا می باشد و به عنوان سیستم های خصوصی فرض می شوند.
كاربردها:
عمده استفاده سیستم های PLC در ارسال:
- اطلاعات انالوگ به صورت صحبت
- اطلاعات دیجیتال یا آنالوگ به منظور تلگراف ، كنترل از راه دور، اندازه گیری از راه دور، حفاظت از راه دور، دیتا و غیره كه اصطلاحاً سیگنال گفته می شوند.
سیگنال ها بسته به احتیاجات ،‌با سرعت مدولاسیون از 50(Bd) تا 9600(Bd) در PLC آنالوگ انتقال داده می شوند.
اساساً این انتقال توسط(VFT) كانال های تلگراف با فركانس صوت كه در محدوده فركانس صحبت قرار داده می شوند و یا روی محدوده فركانس كاهش یافته صحبت (صحبت + سیگنال) قرار داده می شوند انجام می شود اما ممكن است كلید زنی مستقیمCarrier نیز به كار بیاید . در سیستم های PLC اطلاعات ارسالی به صورت SSB مدوله شده و در پهنای باند 4 كیلوهرتز ارسال می گردد. فركانس Carrier نیز عمدتاً در محدوده 40 الی 400 كیلو هرتز به كانال های فرعی تقسیم شده و در هر كانال اطلاعات مربوط به یك نوع سیگنال گنجانیده می شود. در مواردی نیز ممكن است كه پهنای باند سیگنال PLC محدد به 5/2 كیلوهرتز باشد. البته واضح است كه در این صورت اطلاعات كمتری را می توان ارسال كرد. رد ذیل كاربردهای مختلف سیگنال های PLC تشریح می گردد:
1. ارتباط تلفنی( صحبت)
از PLC برای ارتباط تلفنی مستقیم بین دو نقطه می توان استفاده نمود. این نوع ارتباط بیشتر مابین مركز دیسپاچینگ و كنترل سشبكه و پست های مهم و نیروگاه ها مورد استفاده واقع می شود.
در شبكه های مخابراتی شركت های برق منطقه ای كه شامل تعدادی مركز تلفن در پست های كلیدی و مهم شبكه فشار قوی می باشد، برای ارتباط یمان مراكز تلفن عمدتاً از كانال های PLC استفاده می شود.
همچنین از كانال های PLC برای ارتباط تلفنی میان مشتركین با مراكز تلفن كه عمدتاً پست های فاقد مركز تلفن هستند و دارای ارتباط الكتریكی با یكی از پست های دارای مركز تلفن می باشد ، استفاده می گردد.
در صورتی كه كانال ارتباط با PLC تنها برای ارتباط تلفنی ( صحبت ) مورد استفاده قرار گیرد ،‌عموماً اطلاعات صحبت را در محدوده 300 الی 3400 هرتز قرار می دهند . در صورتی كه به همراه صحبت اطلاعات دیگری نیز ارسال گردد ، طیف سیگنال صحبت بسته به تعداد سیگنال های ارسالی و سرعت انتقال آنها از 300 الی 2400 یا 2000 هرتز خواهد بود
2. تلگراف و پست تصویری
كانال های ارتباطی PLC می توانند امكانات تلگراف خصوصی و پست تصویری را نیز فراهم نماید. در شبكه های فشار قوی ، می تون جهت اعمال مدیریت عملیاتی مناسب از دور نویس ها استفاده نمود. در این حالت امكان نگهداری اطلاعات مبادله شده در مبداء و مقصد فرمان وجود خواهد داشت . سرعت ارسال سیگنال های تلگراف بسته به نوع دور نویس مورد استفاده معمولاً بین 50(Bd) تا 70(Bd) بوده،‌در حالیكه سرعت ارسال اطلاعات پست تصویری ممكن است بالاتر باشد.
3. كنترل و نشاندهی از راه دور
در شبكه های فشار قوی پیچیده ، كنترل و دیسپاچینگ شبكه حلقه بسته ای را تشكیل می دهد كه در آن وضعیت دستگاه های بسیاری از نقاط مختلف و دور از هم شبكه در یك مركز مشخص می شود . اطلاعات استخراج شده،‌مورد تجزیه تحلیل قرار گرفته و تصمیمات مورد لزوم گرفته می شود سپس فرامین مناسب برای دستگاه های مختلف ارسال گشته و بدین ترتیب وضعیت آنها تصحیح می گردد و وضعیت جدید دستگاه ها توسط مركز كنترل مشاهده می شود . جهت نظارت و دیسپاچینگ موثر برای بهره برداری كامل از شبكه لازم است اطلاعات مربوط به مقادیر آنالوگ نظیر ولتاژ، جریان و توان به علاوه اطلاعات مربوط به وضعیت كلید ها ، ایزولاتورها و غیره همواره از پست ها و نیروگاه های مختلف به مركز دیسپاچینگ ارسال گردند. در این رابطه از سیستم های PLC می توان استفاده شایان توجهی نمود.
برای مخابراه این اطلاعات از سرعت های پایین نظیر Bd50 تا سرعت های بالا نظیر Bd2400 استفاده می شود. در صورتی كه بخواهیم سیگنال ها را همراه با صحبت ارسال نمائیم طیف صحبت از 300 الی 2400 یا 2000 هرتز بوده و باقی باند فركانسی 4 كیلو هرتز به آنها اختصاص داده می شود . در سرعت های بالا نظیر Bd1200 تا Bd2400 لازم است كه كلیه طیف فركانسی 4 كیلو هرتز به اطلاعات فوق الذكر تخصیص داده شود.
4. حفاظت از راه دور
به منظور حفظ جان پرسنل و پیشگیری از خسارت دستگاه ها و همچنین تضمین پیوستگی و تدوام نیرو رسانی در شبكه های فشار قوی، این گونه سیستم ها را بایستی در مقابل خطاهایی از قبیل اتصال كوتاه حفظ نمود.
حفاظت در مقابل اتصال كوتاه بوسیله رفع آن با بی برق كردن خط معیوب توسط دستگاه های تشخیص اتصال كوتاه امكان پذیر می باشد.
برای انجام این كار در اسرع وقت و در عین حال برای پیشگیری از قطع شدن سایر كلید ها و رله های مربوطه در شبكه ،‌برقراری یك مسیر ارتباط علائم حفاظتی ما بین رله های حفاظتی ضروری می باشد.
جهت ارسال علائم حفاظتی می توان یك كانال PLC اختصاصی استفاده نمود كه به پهنای باندی معادل 5/2 كیلو هرتز نیاز می باشد . از آن جایی كه علائم حفاظتی تنها در زمان وقوع اتصال كوتاه در خطوط فشار قوی ارسال می گردند، در مواقع كار عادی شبكه فشار قوی هیچ استفاده مفیدی از چنین كانال های PLC خاص حفاظت نشده و باند فركانسی 5/2 كیلوهرتز مربوط به آنها بدون استفاده باقی می ماند.
علائم حفاظتی را می توان بر روی یك كانال PLC حامل صحبت و دیتا نیز ارسال نمود در هنگام وقوع خطا،‌ارسال صحبت و دیتا برای لحظه كوتاهی قطع شده و از كال باند 4 كیلوهرتز و حداكثر توان فرستنده برای ارسال علائم حفاظتی استفاده می شود . مزیت این روش استفاده مفید تر از باند فركانسی قابل استفاده می باشد. اما عیب این روش آن است كه ارسال اطلاعات صحبت و دیتا هر چند برای زمانی كوتاه دچار وقفه شده و ممكن است همین وقفه كوتاه خصوصا در ارسال دیتا ، كنترل شبكه را دچار اشكال نماید.
پي ال سي

plc