دستگاه اندازه گیری شدت نور چیست
شدت روشنايي با نماد E ، عبارتست از ميزان شارنوراني دريافت شده توسط يك سطح معين مي‌باشد، واحد‌هاي آن فوت كاندل fc و لوكس Lx  مي‌باشد. واحد بين‌المللي شدت روشنايي لوكس  lx است.
يك لوكس،شدت روشنايي است كه از يك شمع استاندارد در فاصله يك متري توسط سطح يك متر مربعي دريافت مي‌شود يا بر آن سطح تابيده شود .فوت‌كندل: شدت روشنايي است كه از يك شمع استاندارد در فاصله يك فوتي توسط يك فوت مربعي دريافت شود، يا برآن سطح تابيده شود.

با استفاده از دستگاه فوق که يک لوکس متر مي باشد مي توان ميزان نور رسيده به سطح را اندازه گيري کرد. مقادير بدست آمده توسط اين دستگاه از ميزان نور رسيده به سنسور دستگاه مي باشد . بنابر اين مي توان با محاسبه ي دقيق محل قرار گيري و استفاده از محاسبات روشنايي مقادير مناسب روشنايي را بدست آورد


سنسور اندازه گیری شدت نور