فركانس هاي شبكه ها در تهران
فرکانس کانالهای تلویزیون دولتی TV
فرکانس کانالهای تلویزیون UHF-VHF دولتی ایران در تهرانChannel کانال

Freq. فرکانس

Band باند

CH 1

503 MHZ

UHF

CH 2

735 MHZ

UHF

CH 3

679 MHZ

UHF

CH 4

655 MHZ

UHF

CH 5 (TEHRAN)

631 MHZ

UHF

CH 6 (KHABAR)

695 MHZ

UHF

CH 7 (AMUZESH)

759 MHZ

UHF

CH 8 (QORAN)

782 MHZ

UHF

CH 1

189 MHZ

VHF

CH 2

203MHZ

VHF