فركانس هاي شبكه ها در قزوين

 

نام شهرستان

شبکه استانی

شبکه اول

شبکه دوم

شبکه سوم

شبکه چهارم

شبکه آموزش

شبکه قرآن

شبکه خبر

شبکه تهران

قزوین

33 UHF

39 UHF

6 VHF

27 UHF

21 UHF

54 UHF

57 UHF


51 UHF

بوئین زهرا

33 UHF

39 UHF

6 VHF

27 UHF

21 UHF

تاکستان

33 UHF

39 UHF

6 VHF

27 UHF

21 UHF


59 UHFآبیک

33 UHF

39 UHF

6 VHF

27 UHF

21 UHF

آوج

26 UHF

44 UHF

9 VHF

38 UHF

38 UHF

11 UHF


50 UHF


معلم کلایه و الموت

10 UHF

31 UHF

12 VHF

25 UHF

37 UHF43 UHF