کانال های تلویزیونی در شهر شیراز

 

نام ایستگاه

شبکه اول

شبکه دوم

شبکه سوم

شبکه چهارم

شبکه استانی

شبکه خبر

شبکه آموزش

شبکه قرآن

مهارلو

کانال 8

کانال 10

کانال 34

کانال 22

کانال 28

کانال 5

کانال 40

کانال 46

میانرود

کانال 31

کانال 37

کانال 43

کانال 49

کانال 25

-

کانال 55

کانال 61

گلستان

کانال 26

کانال 32

کانال 38

کانال 44

کانال 11

کانال 56

کانال 50

کانال 62

سعدی 1

کانال 41

کانال 47

کانال 53

کانال 59

کانال 12

-

کانال 6

-

صدرا

کانال 21

کانال 27

کانال 33

کانال 39

کانال 45

-

کانال 51

-

زیباشهر

کانال 49

کانال 52

کانال 55

کانال 58

کانال 21

کانال 27

کانال 33

کانال 39

سعدی 2

کانال 24

کانال 30

کانال 36

کانال 42

کانال 48

-

کانال 54

-