فركانس هاي شبكه ها تلويزيوني در استان اصفهان

کانال ها
منطقه پوشش شبکه 1 شبکه2 شبکه3 شبکه 4 شبکه 5 خبر آموزش قرآن
اصفهان و حومه 11 5 21 33 27 35 45 51
لنجان-فلاورجان-تیران-نجف آباد 7 9 25 37 31 43 49 55

اردستان - نطنز-زواره- بادرود 6 8 23 29 35 41 47 53
بویین-میاندشت-افوس 50 53 56 59 41 44 47
خوانسار 9 12 22 34 28 40 46 52

خور 11 7 24 40 47
5
داران 37 12 25 31 6 43 49
دهاقان 34 40 46 52 25 31 37 37
دهق 6 8 10 12 24 30 36 42
دیزیچه 23 29 35 41 47 53


سمیرم 5 9 7 26 11
32
شهرضا 8 6 24 30 36 42
48
فریدونشهر 22 26 28 32 34 38 40 44
قمصر 27 33 39 45 24 30 36 42
کاشان - آران و بیدگل 5 11 42 45 39 48 52 56
باغ بهادران 6 8 22 28 34 10 12
گلپایگان 7 29 23 35 9 41 47 53
چادگان 47 35 23 41 29 53 59 65
میمه 8 6 24 30 36


نائین 6 8 21 27 33 24 30 36
نیاسر 5 7 9 11 46