فركانس هاي شبكه ها تلويزيوني در استان گيلان


شبکه اول سیما | کانال 11 باند VHF
شبکه استانی سیما | کانال 28 باند UHF
شبکه دوم سیما | کانال 7 باند VHF
شبکه خبر سیما | کانال 50 باند UHF
شبکه سوم سیما | کانال 22 باندUHF
شبکه آموزش سیما | کانال 52 باندUHF
شبکه چهارم سیما | کانال34 باندUHF     
شبکه قرآن سیما | کانال 46 باند