كانالهاي دريافتي شبكه استاني سيما

منطقه

باند

كانال دريافتي

بوشهر-دشتستان-دشتي-منطقه مركزي استان

UHF

23

گناوه و ديلم

UHF

58

كنگان و دير

UHF

42

فركانس دريافتي شبكه استاني صداي مركز بوشهر

منطقه

باند

موج دريافتي

بوشهر-تنگستان-دشتستان-گناوه-ديلم-ساير نواحي شمالي استان

MW

1305

FM

92.2

دشتي-دير-كنگان-جم-ساير نواحي جنوبي استان

MW

738