فرکانس های تلويزيونی  مركز كرمانشاه

 

شبکه اول سیما | کانال 7 باند VHF

شبکه استانی سیما | کانال 5 باند UHF

شبکه دوم سیما | کانال 9 باند VHF

شبکه خبر سیما | کانال 37 باند UHF

شبکه سوم سیما | کانال 25 باندUHF

شبکه آموزش سیما | کانال 43 باندUHF

شبکه چهارم سیما | کانال69 باندUHF

شبکه قرآن سیما | کانال 31 باند UHF