برخي ازسيستمهاي حساس و مهم در منازل و اماکن عمومي يا در ادارات و کارخانه ها بايد هنگام قطع برق شهر به طريقي از يک منبع تغذيه ديگر استفاده کنند و به کار خود ادامه دهند . منابع تغذيه اي که وظيفه تامين برق را در هنگام قطع برق شبکه به عهده دارند منابع تغذيه اضطراري ناميده ميشوند .
منابع تغذيه اضطراري بسته به سيستم مورد تغذيه خصوصيات متفاوتي دارند . برخي از منابع برق اضطراري که از باطري براي توليد انرژي الکتريکي استفاده مي کنند فقط قادرند براي مدت محدودي بسته به مقدار مصرف سيستم مورد تغذيه برق آن تامين نمايند ولي برخي ديگر قادرند به مدت نامحدودي تا زمان وصل شدن مجدد برق شهر برق اضطراري را تامين کنند . اينگونه سيستمها داراي موتور مکانيکي وژنراتور ميباشند وتا زماني که سوخت موتور مکانيکي تامين شود ميتوانند در محدوده قدرت نامي ژنراتور برق اضطراري را تامين نمايند . خصوصيت ديگري که منابع تغذيه اضطراري را از يکديگر متمايز ميکند مدت زماني است که طول ميکشد تا بعد از قطع برق شبکه برق اضطراري وصل شود . برخي از اين سيستمها قادرند بدون تاخير بعد از قطع برق شهر در عرض چند ميلي ثانيه برق اضطراري را وصل نمايند .
اينگونه منابع تغذيه اضطراري که معمولا انرژي خود را از باطري تامين ميکنند در مکانهايي مانند اتاق عمل ، اتاق کامپيوتر ، سيستمهاي نظامي و غيره مورد استفاده قرار ميگيرند . در مقابل سيستمهايي که از موتور مکانيکي و مولد براي توليد برق اضطراري استفاده ميکنند بدليل اينکه موتور مکانيکي براي راه اندازي نيازمند زمان است داراي تاخير در وصل برق اضطراري خواهند بود .
لذا با توجه به خصوصيات و نياز محل مورد استفاده ، يکي از اين سيستمها يا ترکيبي از هر دو نوع ممکن است استفاده گردد .

برق اضطراري سيستمهاي ايمني و حفاظتي

در سيستمهاي ايمني و حفاظتي نظير سيستم اعلام حريق و سيستم تلويزيون مدار بسته يا سيستم اعلام سرقت برق اضطراري جزو ضروريات سيستم بوده و بسيار مهم ميباشد . معمولا چون ولتاژ تغذيه اين سيستمها ولتاژ پايين dc ودر حدود 6 و 12و 24 ولت ميباشد لذا در خود تابلوي اصلي سيستم محلي براي باطريهاي اضطراري در نظر ميگيرند . اين باطريها به مدار الکترونيکي تابلو وصل ميگردند و در زمان وجود برق شهر توسط سيستم شارژ وآماده نگه داشته ميشوند وهنگام قطع برق شبکه بدون تاخير وارد مدار شده و برق اضطراري سيستم را تامين مينمايند .
مدت زمان تامين برق اضطراري بستگي به ظرفيت باطريهاي مورد استفاده و مصرف سيستم دارد . مشخصات باطري مورد نياز معمولا در راهنماي پانل اصلي ذکر ميگردد . در صورت طولاني شدن زمان قطع برق شهر در اينگونه سيستمها بايد قبل از اينکه شارژ باطري پايين بيايد و باطري کارآيي خود را از دست بدهد آنرا با باطري پر تعويض نمود .

برق اضطراري براي کامپيوترها

براي کامپيوترها و ساير دستگاههايي که در صورت قطع برق امکان از دست رفتن اطلاعات درآنها وجود دارد يا براي مواردي مانند تجهيزات اتاق عمل که نياز به اعمال برق اضطراري به سيستم بدون تاخير ميباشد از منابع تغذيه اضطراري بدون تاخير( UPS ) ( uninterruptable power systems ) استفاده ميگردد .

در UPS ها برق باطريها توسط مدار اينورتر به ولتاژ 220 V AC تبديل ميگردد و در صورت قطع برق شهر درعرض چند ميلي ثانيه در اختيار سيستم قرار ميگيرد . UPS در توانهاي متفاوتي نظير 300 -700 -1000 -6000 ولت آمپر ساخته ميشوند وبايد با توجه به تعداد ومصرف دستگاههايي که بايد تغذيه شوند UPS با توان مناسب را انتخاب نمود . البته علاوه بر محدوديتي که توان خروجي UPS در تعداد دستگاههاي مورد تغذيه ايجاد ميکند محدوديتي نيز در زمان تغذيه دستگاهها وجود دارد . هر چه ظرفيت باطريها بيشتر باشد مدت طولاني تري ميتوان دستگاهها را تغذيه کرد .

باطريها بطور جداگانه يا در کابينتهاي خاصي ( BATTERY PACK ) قرار ميگيرد و به ترمينال ورودي DC در پشت UPS وصل مي شوند . UPS ها با ولتاژ ,12 V DC 24و48 تغذيه مي شوند . براي ولتاژ 24 ولت دو باطري 12 ولت و براي 48 ولت 4 باطري کاملا يکسان را با هم سري کرده و به UPS وصل مي کنند . معمولاًUPS ها داراي تنظيم کننده اتوماتيک ولتاژ( AVR ) ) (AUTOMATIC VOLTAGE REGULATION مي باشند تا درهنگام وجود برق شبکه عمل تثبيت ولتاژ را نيز در محدوده مشخصي انجام دهند . مقدار محدوده تثبيت ولتاژ معمولاٌ بصورت درصد در مشخصات فني UPS ذکر مي گردد . هنگامي که ولتاژ ورودي پايين است AVR ولتاژ را بالا مي برد (BOOST) و هنگامي که ولتاژ ورودي بالا است AVR ولتاژ را پايين مي آورد (BUCK) . در UPS هاي جديد يک پورت RS 232 وجود دارد که در پشت UPS قرار ميگيرد و از آن جهت اتصال به کامپيوتر استفاده مي شود . بعد از وصل کردن UPS به کامپيوتر مي توان با نرم افزار ارائه شده به همراه آن تنظيمات مربوطه را انجام داد .
کانکتور اتصال به برق شهر نيز در پشت UPS قرار مي گيرد و خروجيهاي برق 220 ولت از پريزهاي پشت UPS گرفته مي شود .
در پانل جلوي UPS معمولا نشانگرهاي زير وجود دارد:

نشانگر مقدار شارژ باطري
نشانگر مقدار بار
نشانگر اضافه بار
نشانگر اضافه ولتاژ در شبکه
نشانگر استفاده از برق باطري
نشانگر استفاده از برق شبکه
نشانگر تعويض باطري
نشانگر کم بودن ولتاژ در شبکه
دکمه خاموش
دکمه روشن و تست