درب کشویی اتوماتیک درما مدل DORMA SST


راهنمای استفاده از درها :


مقررات ساختمان


تمام سیستم های درهای اتوماتیک باید مطابق مقررات ساختمانی بوده و از لحاظ استانداردها و آیین نامه های فنی، قابل اجرا باشند.

چکیده ای از اهداف مقررات ساختمانی که باید برای نصب سیستم های اتوماتیک در حتما مورد توجه قرار گرفته باشند:

1. فراهم نمودن ورودی قابل دسترس

2. به حداقل رساندن خطر حین ورود به ساختمان

3. حسگرهای اتوماتیک برای کنترل حرکت درب

4. تجهیزات ایمنی برای جلوگیری از بسته شدن ناگهانی در

5. مکانیزم برق اضطراری در صورت قطعی برق

6. تعبیه کنترل کننده مناسب و قابل دسترس

--------------------------------------------------------

تجهیزات ایمنی :

تجهیزات ایمنی برای جلوگیری از گیر کردن یا ضربه خوردن افراد، نصب تجهیزات ایمنی یک ضرورت محسوب می شود.

1. حسگرهای حضوری که قادر به حس اشیاء ثابت می باشند.

2. نوارها و سوئیچ هایی که در صورت اتصال از حرکت در جلوگیری می کنند

درب برقي